Thông báo mời chào hàng cạnh tranh: Sửa chữa Tàu điện cần vẹt 14 tấn CDZJ2-14

Bài trướcThông báo thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
Bài tiếp theoBáo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính 2020