ĐẢNG BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN THAN VÀNG DANH -VINACOMIN

Đảng bộ Công ty cổ phần than Vàng Danh – Vinacomin là Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Than Quảng Ninh. Hiện tại Đảng bộ Công ty có 52 chi bộ trực thuộc, với tổng số 1114 đảng viên, chiếm tỷ lệ 18,5% trong tổng số CBCNVC.
45 năm qua, kể từ khi thành lập đến nay Đảng bộ công ty đã qua XX kỳ đại hội.
Nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XX ( 2005 – 2010) đã bầu 15 đồng chí vào BCH Đảng bộ; Ban Thường vụ gồm 5 đồng chí; Bí thư và 02 Phó Bí thư ( trong đó:1 phó bí thư thường trực và 1 phó bí thư , giám đốc Công ty ).
Đại hội lần thứ XX đề ra mục tiêu chung của Đảng bộ đến năm 2010 là: ” Tiếp tục tăng cường phát huy nội lực, đoàn kết vượt khó; đẩy mạnh phát triển sản xuất, phấn đấu đến năm 2010 đạt sản lượng từ 3,2 đến 3,3 triệu tấn than nguyên khai. Đảm bảo an toàn lao động, SXKD có lãi, ổn định việc làm, từng bước cải thiện điều kiện làm việc và đời sống CNVC, chăm lo bồi dưỡng nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ cán bộ công nhân đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ và chiến lược phát triển theo hướng CNH-HĐH; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thích ứng và nâng cao hiệu quả SXKD trong cơ chế hoạt động của công ty cổ phần. Đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện để đáp ứng yêu cầu phát triển cao hơn trong những năm tiếp theo”.
1- Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất- kinh doanh
Trong quá trình lãnh đạo, Đảng bộ công ty luôn bình tĩnh, chủ động đề ra những chủ trương, biện pháp, giải pháp tích cực, phù hợp với từng thời điểm, điều hành sản xuất một cách linh hoạt. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật; xiết chặt các mặt quản lý; tích cực đổi mới công nghệ trong khai thác than, đào lò, dây chuyền. Tập trung chỉ đạo thực hiện các công trình đầu tư xây dựng cơ bản trọng điểm đáp ứng cho mở rộng, phát triển SXKD và phục vụ đời sống cả cho trước mắt cũng như lâu dài. Chính vì vậy, mục tiêu sản lượng hàng năm Công ty đều phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch được Tập đoàn TKV giao cho.
Công tác an toàn luôn được đặt lên hàng đầu, Công ty đã có nhiều đổi mới từ công tác tuyên truyền, đầu tư nâng cao mức độ đảm bảo an toàn đến huấn luyện, kiểm tra, giám sát nên số vụ tai nạn lao động nghiêm trọng đã giảm.
Chỉ đạo thực hiện có kết quả công tác tiết kiệm, quản trị chi phí. Tổ chức sản xuất hợp lý; sử dụng có hiệu quả lực lượng lao động hiện có; tiến hành đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ, tay nghề cho CBCN đáp ứng yêu cầu sản xuất, quản lý và quá trình phát triển Công ty.
Thực hiện đúng, đầy đủ các chế độ chính sách của Nhà nước đối với người lao động. Chăm lo tốt các vấn đề về môi trường, môi sinh; các hoạt động văn hoá, thể thao; vận động CBCNVC tích cực hưởng ứng tham gia các hoạt động xã hội, ủng hộ, nhân đạo, từ thiện. Giữ vững sự ổn định về an ninh chính trị trật tự trị an, an toàn trong Công ty.
Mối quan hệ với địa phương và các đơn vị bạn được duy trì và phát huy tốt. Công ty luôn hỗ trợ, tạo điều kiện để các đơn vị bạn trong Ngành cùng phát triển; chủ động, tích cực giúp đỡ, đóng góp xây dựng cơ sở vật chất và chương trình xoá đói giảm nghèo với địa phương.

2- Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể quần chúng
Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ, các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội cựu chiến binh đã chú trọng đổi mới nội dung, hình thức hoạt động. Phối hợp tích cực với cơ quan Quản lý trong việc tổ chức các phong trào thi đua, giải quyết khó khăn trong sản xuất, đời sống, đảm bảo việc làm, thu nhập của người lao động. Tuyên truyền giáo dục, vận động đoàn viên, hội viên phát huy trí tuệ, tinh thần làm chủ, ý thức tự giác trong việc thực hiện đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, các quy định, quy chế của Ngành và của Công ty, xây dựng nếp sống văn hoá mới, xây dựng đơn vị văn hóa, phòng chống các TNXH và tham gia có kết quả các hoạt động xã hội, ủng hộ, nhân đạo, từ thiện…
Trong những năm qua, các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội cựu chiến binh Công ty đều phấn đấu đạt danh hiệu cơ sở vững mạnh.

3- Lãnh đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng
Mục tiêu xuyên suốt trong quá trình lãnh đạo và chỉ đạo thực hiện công tác Xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty là: Tập trung củng cố và xây dựng các chi bộ vững mạnh; nâng cao nhận thức về chính trị – tư tưởng, đạo đức, lối sống, chấp hành nguyên tắc của Đảng và phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của đảng viên; nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện của Đảng và xây dựng Đảng bộ vững mạnh. Phấn đấu hàng năm có từ 85% trở lên, số chi bộ đạt vững mạnh; từ 90% trở lên đảng viên đủ tư cách; phát triển đảng viên mới hàng năm từ 6% trở lên so với tổng số đảng viên của Đảng bộ.

Từ mục tiêu trên, Đảng bộ Công ty luôn coi trọng đổi mới công tác xây dựng Đảng đồng bộ trên các lĩnh vực chính trị, tư tưởng; tổ chức và kiểm tra, giám sát.
Về công tác giáo dục chính trị tư tưởng: Tập trung tuyên truyền những chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nội quy, quy chế của Ngành, của Công ty. Giáo dục Chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Tổ chức triển khai thực hiện có kết quả các bước của Cuộc vận động:“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Phát huy tốt quy chế dân chủ ở công ty cổ phần; tổ chức tốt các cuộc điều tra xã hội học; thi tìm hiểu… nên nhận thức của CBĐV, CNVC đã nâng lên, tư tưởng ổn định, luôn vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng, vào thắng lợi của công cuộc đổi mới.
Tổ chức của các chi bộ được kiện toàn, ổn định kịp thời, hoạt động đúng với quy chế quy định; trong sinh hoạt coi trọng và đổi mới nội dung, duy trì tốt nền nếp, đảm bảo đúng nguyên tắc; chất lượng và hiệu lực của Nghị quyết được nâng lên. Công tác quản lý và phân công nhiệm vụ cho đảng viên làm thường xuyên hơn và tốt hơn. Thực hiện nghiêm túc công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Công tác phát triển đảng được quan tâm, chú trọng cả về chất lượng, số lượng; từ năm 2005 đến hết tháng 6/2009 đã kết nạp được 320 đảng viên mới. Công tác cán bộ đảm bảo thực hiện đúng quy trình, quy định, đảm bảo sự ổn định cho công tác quản lý, điều hành từ các đơn vị đến Công ty ( cả cán bộ Đảng, đoàn thể, chuyên môn). Từ năm 2005 đến hết tháng 6/2009 đã bổ nhiệm: 01 Giám đốc; 05 phó giám đốc; 02 trợ lý; 56 Trưởng, phó phòng; 140 Quản đốc, phó quản đốc.
Công tác kiểm tra, giám sát luôn duy trì nền nếp và đảm bảo chất lượng. Hàng năm, 100% các chi bộ được kiểm tra những nội dung về: chấp hành Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng; nền nếp sinh hoạt đảng và thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; công tác phân công nhiệm vụ và quản lý đảng viên, công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ và thực hiện kỷ luật của Đảng; kết quả thực hiện cuộc vận động“ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Công tác kỷ luật được thực hiện đảm bảo nghiêm minh, chính xác, kịp thời và đúng nguyên tắc của Đảng, nên đã có tác dụng giáo dục tốt.

ĐÁNH GIÁ TỔNG QUÁT

Qúa trình thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng bộ và tập thể CNVC đã có nhiều cố gắng đoàn kết vượt khó vươn lên. Nội lực được phát huy, sản xuất được duy trì ổn định và có bước phát triển với mức tăng trưởng khá. SXKD có lãi; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước. Cơ sở vật chất – kỹ thuật được bổ sung, đầu tư để nâng cao công suất mỏ theo chiến lược phát triển cho những năm tiếp theo. Điều kiện làm việc và đời sống CNVC được cải thiện, văn hóa-xã hội có bước tiến bộ. Trật tự an ninh được giữ vững; phong trào CNVC được phát huy. Hệ thống chính trị được củng cố và xây dựng vững mạnh. Năng lực lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ được nâng lên. Đảng bộ liên tục được công nhận là Đảng bộ cơ sở vững mạnh. Những kết quả mà tập thể CBĐV, CNVC trong toàn Đảng bộ đạt được đã tạo ra bước chuyển mới có ý nghĩa quan trọng, thế và lực được nâng lên.

Bài trướcTuyên truyền phổ biến pháp luật về An toàn-VSLĐ, Các thông tư nghị định của nhà nước
Bài tiếp theoQUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN VÀNG DANH