Quan hệ cổ đông

Công bố thông tin 24h

Công bố thông tin 24h

Điều lệ Công ty năm 2021, Quy chế ban kiểm soát, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế nội bộ về QTCT

Điều lệ năm 2021 (KS)quy chế ban kiểm soátQuy chế hoạt động của HĐQTQuy chế nội bộ về QTCT

Điều lệ Công ty Năm 2021

Điều lệ năm 2021

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2021

bao cao tài chính q1.2021

Báo cáo thường niên năm 2020

bao cáo thường niên 2020 (kyso)

Tin nổi bật