Quan hệ cổ đông

Công bố thông tin hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2022

801.CBTT-TVD CBTT Hợp đồng kiểm toán (1)

Thông báo xác nhận quyền chia cổ tức

Thông báo xác nhận quyền chia cổ tức

Công bố thông tin 24h về HĐ giao dịch liên quan

CBTT 24h về HĐ, giao dịch liên quan

Tài liệu ĐHCĐ năm 2022

Tài liệu ĐHCĐ năm 2022 (L2)

Báo cáo thường niên năm 2021

Báo cáo thường niên 2021 (ký số)

Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Tài liệu đính kèm TB triệu tập họp ĐHCĐTB triệu tập họp ĐHCĐ

Tin nổi bật