Quan hệ cổ đông

Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2023

bao cao tai chinh ban nien_230814_171811

Công bố thông tin 24h về việc thay đổi nhân sự

Công bố TT trong thời hạn 24h_230731_182300

Báo cáo tình hình quản trị Công ty (6 tháng đầu năm 2023)

TVD- Bao cao quan tri 6 thang nam 2023- (bản rút gọn)

Biên bản, Nghị quyết ĐHCĐ thường niên2023

BB, NQ ĐHCĐ thường niên 2023 công bố

Tài liệu ĐHCĐ sửa đổi, bổ sung năm 2023

Tài liệu ĐH cổ đông (sửa đổi bổ sung)

Tin nổi bật