Giải trình lợi nhuận chênh lệch trước và sau kiểm toán

Bài trướcBáo cáo hoạt động giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2016
Bài tiếp theoBáo cáo tài chính đã soát xét cho kỳ tài chính từ ngày 01.01.2016 dến 30.6.2016