Báo cáo tài chính đã soát xét cho kỳ tài chính từ ngày 01.01.2016 dến 30.6.2016

Bài trướcGiải trình lợi nhuận chênh lệch trước và sau kiểm toán
Bài tiếp theoBáo cáo về việc giải trình chậm nộp báo cáo tài chính quý 3 năm 2016