Bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty

Bài trướcBổ nhiệm Kế toán Trưởng Công ty
Bài tiếp theoThông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018 – 20123