Bổ nhiệm Kế toán Trưởng Công ty

Bài trướcBiên bản Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2017
Bài tiếp theoBổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty