Thông báo triệu tập ĐHCĐ thường niên 2017 Công ty cổ phần than Vàng Danh – Vinacomin

 

 Các cổ đông tải các mẫu: chuongtrinhdhcd2017;  giayxacnhandhcd2017; giayxacnhankodudhcd2017; giayuyquyendhcd2017 theo file đính kem bên dưới.