KẾ HOẠCH Triển khai Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2016 của Công ty Cổ phần Than Vàng Danh-VINACOMIN

TẬP ĐOÀN CN THAN-KS VIỆT NAM    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              CÔNG TY CỔ PHẦN                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THAN VÀNG DANH-VINACOMIN

        Số:  1539  /KH-TVD-TTPC                 Quảng Ninh, ngày 06 tháng 10 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

Triển khai Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

năm 2016 của Công ty Cổ phần Than Vàng Danh-VINACOMIN

                       

 

Tiếp tục phát huy nhận thức và tinh thần hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, trên cơ sở triển khai Kế hoạch số 174/KH-UBND ngày 13/9/2016 của UBND thành phố Uông Bí về tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn thành phố Uông Bí năm 2016; Quyết định số 2380/QĐ-TKV ngày 19/9/2016 của TKV ban hành Kế hoạch triển khai “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2016 trong Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, với tinh thần bám sát các sự kiện quan trọng của đất nước và các sự kiện của ngành Than, kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành Than, Công ty ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2016 với nội dung sau:

 1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 2. Mục đích

– Triển khai thực hiện cụ thể, có hiệu quả Kế hoạch số 174/KH-UBND ngày 13/9/2016 của UBND thành phố Uông Bí; Quyết định số 2380/QĐ-TKV ngày 19/9/2016 của TKV và các chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về triển khai Ngày Pháp luật Việt Nam.

– Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm giúp CNVC-LĐ của Công ty tăng cường nhận thức pháp lý, ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật và các quy chế, quy định quản lý nội bộ của Công ty và TKV.

 1. Yêu cầu

– Bảo đảm thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, tránh hình thức; có trọng tâm, trọng điểm, huy động, khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực hiện có; bám sát nhiệm vụ SXKD và tình hình thực tế của Công ty.

– Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với điều kiện thực tế; bám sát các sự kiện chính trị lớn của đất nước, của TKV và Công ty, gắn với triển khai các nhiệm vụ chuyên môn, các hoạt động đoàn thể, xã hội, các phong trào quần chúng trong đơn vị. Đặc biệt, năm 2016 kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành Than, nên các hoạt động tuyên truyền cần được lồng ghép phù hợp để nâng cao nhận thức, hiểu biết của CNVC-LĐ Công ty về ngành Than nói chung và TKV nói riêng. Đồng thời, việc triển khai phải được thực hiện đồng bộ, phù hợp với điều kiện hoạt động SXKD, đáp ứng được nhu cầu thực tiễn của đơn vị và người lao động.

 1. CHỦ ĐỀ VÀ CÁC KHẨU HIỆU
 2. Chủ đề

“Thực hiện Hiến pháp và pháp luật góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; bảo vệ quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân”.

 1. Khẩu hiệu

– “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”;

– “Tuân theo Hiến pháp, pháp luật là nghĩa vụ của mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân”;

– “CNVC-LĐ Công ty Cổ phần Than Vàng Danh-VINACOMIN tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam – Ngày 9/11/2016”.

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN TỔ CHỨC

 1. Nội dung

Nội dung tuyên truyền hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam phải gắn với việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các mục tiêu, nhiệm vụ, tình hình SXKD của Công ty và TKV, các văn bản pháp luật có liên quan trực tiếp, mật thiết tới hoạt động SXKD, điều hành của Công ty, các quy chế, quy định của Công ty và TKV, vận động CNVC-LĐ thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật, với trọng tâm như sau:

– Quán triệt, phổ biến sâu rộng nội dung chính sách trong các văn bản pháp luật, các hành vi bị nghiêm cấm và chế tài xử lý; các quy định mới được sửa đổi, bổ sung, thay thế, chú trọng các quy định pháp luật liên quan tới hoạt động SXKD của Công ty như nội dung pháp luật trong các luật (và văn bản hướng dẫn): Luật Kế toán 2015; Luật An toàn vệ sinh lao động 2015, Bộ luật Dân sự 2015; Luật Doanh nghiệp 2014, Luật Bảo hiểm xã hội 2014, Bộ luật Lao động 2012,…

– Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các văn bản quản lý nội bộ: Điều lệ, nội quy, quy chế, quy định, quy trình, biện pháp, quyết định, chỉ thị, nghị quyết, thông báo… và các chủ trương, chính sách, chỉ đạo, điều hành của Công ty và TKV.

– Tổ chức thi hành đầy đủ, nghiêm túc các quy định pháp luật liên quan tới hoạt động SXKD của Công ty, các kiến nghị trong Kết luận thanh tra của cơ quan có thẩm quyền về thực thi các quy định pháp luật và các quyết định của chủ sở hữu (TKV) gắn với việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý nội bộ của Công ty.

– Giáo dục ý thức và lợi ích của việc tôn trọng, tuân thủ, chấp hành pháp luật; xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng gương người tốt, việc tốt trong thực hiện pháp luật; phê phán, đấu tranh với những hành vi vi phạm pháp luật hoặc lệch chuẩn xã hội; nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật gắn với xây dựng ý thức pháp luật, văn hóa pháp lý trong CNVC-LĐ Công ty.

– Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người lao động về các quyền lợi và nghĩa vụ pháp luật của mình trong Công ty, nhận thức đúng đắn về mối quan hệ pháp luật lao động, tăng cường ý thức tuân thủ, chấp hành các nội quy lao động tại nơi làm việc, các quy chế, quy định quản lý nội bộ của Công ty và TKV;

Tuyên truyền trong CNVC-LĐ Công ty, tạo sự đồng thuận, ủng hộ, chia sẻ trong việc thực hiện những chủ trương chính sách của Công ty và TKV vượt qua những khó khăn, thách thức trong quá trình điều hành hoạt động SXKD, công tác tái cơ cấu gắn với đổi mới mô hình sản xuất, đổi mới cơ cấu quản lý gắn với tái cơ cấu lực lượng lao động.

– Phản ánh, xây dựng, hoàn thiện mô hình triển khai Ngày Pháp luật Việt Nam của Công ty thiết thực, chất lượng và hiệu quả; đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và công tác xây dựng, thi hành các văn bản quản lý nội bộ của Công ty và TKV.

– Khen thưởng và đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng, thực thi, phổ biến giáo dục pháp luật.

– Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 126/KH-TVD-TTPC ngày 25/02/2016 của Giám đốc Công ty về việc thực hiện “Ngày Pháp luật” hằng tháng năm 2016, theo đó: Tháng 10, tuyên truyền, phổ biến chuyên đề về an toàn, vệ sinh lao động (Phòng AT-BHLĐ thực hiện); Tháng 11, tuyên truyền, phổ biến chuyên đề về phòng chống tham nhũng (Phòng TT-PC thực hiện); Tháng 12, tuyên truyền, phổ biến chuyên đề về nghĩa vụ quân sự (Phòng BV-QS thực hiện).

 1. Hình thức

– Tổ chức tuyên truyền, cổ động trực quan chủ đề, khẩu hiệu về Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2016 qua Bảng điện tử, băng rôn.

– Tuyên truyền, phổ biến qua các phương tiện thông tin truyền thông của Công ty: trang thông tin điện tử (Website), mạng Portal Office, hệ thống loa truyền thanh. Tổ chức tọa đàm, giao lưu, trao đổi, thảo luận về các nội dung pháp luật. Khuyến khích CNVC-LĐ tự tìm hiểu, học tập pháp luật thông qua internet, báo chí, tủ sách pháp luật, thư viện của Công ty.

– Cấp phát tài liệu gửi tới các đơn vị thực hiện lồng ghép phổ biến trực tiếp nội dung văn bản pháp luật với việc tổ chức sơ kết của đơn vị cũng như các Hội nghị sinh soạt Đảng, đoàn thể quần chúng (Công đoàn, Thanh niên, Cựu chiến binh), kết hợp với việc dán, treo và cung cấp tài liệu pháp luật tới CNVC-LĐ. Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt thường xuyên đến CNVC-LĐ nội dung các văn bản quản lý nội bộ (Điều lệ, nội quy, quy chế, quy định, quy trình…) dưới hình thức phổ biến trực tiếp, dán trên bảng tin và các hình thức khác phù hợp với thực tế của từng đơn vị.

– Lồng ghép việc tuyên truyền các thông tin về quy chế, quy định quản lý nội bộ của Công ty và TKV với các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành Than.

– Kết hợp phổ biến, giáo dục pháp luật với quá trình thực hiện các nhiệm vụ của công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống; gắn với việc quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng, nội quy, quy chế, quy định của Công ty và TKV.

– Biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.

– Tham gia các hoạt động tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2016 do TKV, địa phương, cơ quan có thẩm quyền phát động.

 1. Thời gian

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2016 của Công ty tập trung trong thời gian tháng 10 và tháng 11 năm 2016, tập trung cao điểm trong tuần lễ từ ngày 01/11 đến ngày 9/11/2016.

 1. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 2. Văn phòng-Thi đua:

– Tuyên truyền trực quan khẩu hiệu Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2016 trong tuần lễ từ ngày 01/11/2016 đến hết ngày 9/11/2016 với các nội dung:

+ Chạy chữ khẩu hiệu trên Bảng điện tử cổng Nhà điều hành sản xuất Công ty với nội dung: “CNVC-LĐ Công ty Cổ phần Than Vàng Danh-VINACOMIN tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam – Ngày 9/11/2016”.

+ Chuẩn bị và treo 01 băng rôn khẩu hiệu (hai mặt) tại Khu tập thể công nhân 314 với nội dung: “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”“Tuân theo Hiến pháp, pháp luật là nghĩa vụ của mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân”.

– Tổ chức biên tập chương trình, nội dung pháp luật phát trên hệ thống loa truyền thanh của Công ty trong thời gian tháng 10 và tháng 11 năm 2016.

– Biên tập, tuyên truyền, phổ biến nội dung Kế hoạch này trên Website Công ty.

 1. Các phòng: AT-BHLĐ, TT-PC, BV-QS:

Biên soạn, tuyên truyền, phổ biến các chuyên đề pháp luật đã được phân công theo Kế hoạch số 126/KH-TVD-TTPC ngày 25/02/2016 của Giám đốc Công ty.  

 

 

 1. Phòng TT-PC:

– Tổng hợp biên soạn nội dung pháp luật trong các luật liên quan đến hoạt động SXKD của Công ty, tham mưu với Giám đốc Công ty để chỉ đạo các đơn vị thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty đảm bảo tuân thủ Pháp luật.

– Tiếp tục cập nhật, đánh giá tác động của các văn bản pháp luật mới liên quan tới hoạt động SXKD của Công ty và cập nhật qua mạng nội bộ Portal Office để các đơn vị trong Công ty tham khảo, nghiên cứu thực hiện.

– Đề xuất các hoạt động nhân kỷ niệm Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2016; đề xuất khen thưởng tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác tuyên truyền, PBDGPL.

– Theo dõi, đôn đốc và phối hợp với các đơn vị, bộ phận triển khai thực hiện Kế hoạch này. Tổng hợp, xây dựng báo cáo kết quả thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2016 của Công ty gửi về TKV (Ban Pháp chế) trước ngày 23 tháng 11 năm 2016.

 1. Thủ trưởng các đơn vị:

– Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đến CNVC-LĐ đơn vị mình nội dung tài liệu pháp luật của Công ty triển khai dưới hình thức phổ biến trực tiếp, kết hợp với việc dán, treo tài liệu pháp luật tại Nhà giao ca, Hội trường phân xưởng, Phòng làm việc và cung cấp tài liệu pháp luật đến CNVC-LĐ. Phối hợp với Công đoàn bộ phận vận động CNVC-LĐ đơn vị tự tìm hiểu, học tập pháp luật.

– Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt thường xuyên đến CNVC-LĐ đơn vị mình nội dung các văn bản quản lý nội bộ như: Điều lệ, nội quy, quy chế, quy định, quy trình, biện pháp, quyết định, chỉ thị, nghị quyết, thông báo… và các chủ trương, chính sách, chỉ đạo, điều hành lớn của Công ty và TKV về hoạt động SXKD, công tác AT-VSLĐ, công tác tiết kiệm, quản trị chi phí, công tác tái cơ cấu lao động…

Các đơn vị tuyên truyền, phổ biến tới CNVC-LĐ đơn vị mình dưới hình thức phổ biến trực tiếp, dán trên bảng tin và chủ động có các hình thức tuyên truyền khác sao cho phù hợp với thực tế của đơn vị mình và có hiệu quả để mỗi CNVC-LĐ của Công ty ngày càng nâng cao về nhận thức, qua đó tác động đến suy nghĩ và hành động đúng theo quy định.

– Các phòng ban chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường cập nhật các văn bản pháp luật mới liên quan tới hoạt động SXKD của Công ty trong lĩnh vực được phân công, qua đó tham mưu Lãnh đạo Công ty áp dụng, thực hiện, gắn với việc rà soát các quy chế, quy định do phòng soạn thảo ban hành để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

– Các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2016 về Giám đốc Công ty (qua Phòng TT-PC) theo chế độ báo cáo công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật hiện hành của Công ty (báo cáo 6 tháng đầu năm từ ngày 01/07 -:- 05/07 hằng năm; báo cáo 6 tháng cuối năm từ ngày 10/12 -:- 15/12 hằng năm).

 1. Ban Phổ biến, giáo dục pháp luật Công ty:

Các thành viên Ban Phổ biến, giáo dục pháp luật Công ty, căn cứ theo nhiệm vụ được phân công (Quyết định số 1764/QĐ-TVD-TCLĐ ngày 10/5/2016), chủ động kiểm tra và đôn đốc các đơn vị, bộ phận thực hiện tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật./.

Nơi nhận:

– Ban Pháp chế-TKV (b/c);

– Phòng Tư pháp-TP Uông bí (b/c);

– Đảng ủy Công ty (b/c);

– Công đoàn, Đoàn TN (p/h);

– Ban PBGDPL Công ty (t/h);

– Các đơn vị (t/h);

– Lưu: VT, TTPC.

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài trướcQuyết định số 31/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về định mức hành lý, tài sản di chuyển, quà biếu, quà tặng, hàng mẫu được miễn thuế, xét miễn thuế, không chịu thuế
Bài tiếp theoĐiều Lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP than Vàng Danh – Vinacomin