Góp phần bảo vệ sức khoẻ người lao động

Than Vàng Danh là một doanh nghiệp sản xuất than lớn trong Tập đoàn TKV. Với trên 6200 CBCNV thì vấn đề chăm lo bữa ăn đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) cho mỗi CBCN hàng ngày là cả một vấn đề.