Giải trình chênh lệch lợi nhuận trước và sau kiểm toán

Bài trướcBáo cáo giám sát hoạt động tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2017
Bài tiếp theoBáo cáo tài chính giữa niên độ năm 2017