Đảng bộ Than Quảng Ninh: Dấu ấn 20 năm

Trong chặng đường 20 năm qua, Đảng bộ Than Quảng Ninh (TQN) luôn thực hiện nhất quán quan điểm chỉ đạo của Đảng: Phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, xây dựng văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội.

Từ thực tiễn những năm qua, mặc dù trong điều kiện còn có nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh của ngành Than, mô hình tổ chức có những bất cập, song với sự quyết tâm rất lớn của đội ngũ cán bộ đảng viên trong toàn Đảng bộ, sự phối hợp rất có hiệu quả của các tổ chức trong hệ thống chính trị của toàn Ngành, hoạt động của Đảng bộ TQN luôn được duy trì có hiệu quả, khẳng định được vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong toàn hệ thống của Đảng bộ, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu của toàn Ngành, của tỉnh mà Đảng và Nhà nước giao cho, xứng đáng là hạt nhân lãnh đạo trong hệ thống chính trị của Đảng bộ. Với kết quả đạt được, năm 2007, Đảng bộ TQN đã được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì; năm 2016 được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất.

Đảng bộ TQN được thành lập theo Quyết định số 43 – QĐ/TU ngày 13/7/1996 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh, là Đảng bộ cấp trên cơ sở, trực thuộc Tỉnh ủy Quảng Ninh, bao gồm các tổ chức cơ sở đảng trong các đơn vị thuộc Tổng Công ty Than Việt Nam, nay là Tập đoàn CN Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) đóng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; toàn Đảng bộ khi thành lập có 29 chi, đảng bộ cơ sở, với 10.652 đảng viên.

Đảng bộ TQN đã trải qua bốn kỳ đại hội: Đại hội lần thứ nhất vào tháng 8/1997 (nhiệm kỳ 1997 – 2003), Đại hội lần thứ hai tháng 4/2003 (nhiệm kỳ 2003 – 2010), Đại hội lần thứ ba tháng 7/2010 (nhiệm kỳ 2010 – 2015); Đại hội lần thứ IV tháng 6/2015 (nhiệm kỳ 2015 – 2020). Đến nay, Đảng bộ TQN đã trải qua 20 năm hoạt động. Mỗi kỳ Đại hội và mỗi giai đoạn, Đảng bộ đã đề ra chủ trương, giải pháp, nghị quyết và những mục tiêu cụ thể, luôn gắn liền với mục tiêu chung của TKV và mục tiêu chiến lược của tỉnh Quảng Ninh.

Từ những mục tiêu đó, Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo các chi, đảng bộ cơ sở và cán bộ đảng viên thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

Đẩy mạnh sản xuất – kinh doanh

Thời gian từ 1996 đến nay, với biết bao những biến động về chính trị và kinh tế của thế giới đã tác động không tích cực đến sự phát triển kinh tế – xã hội của Việt Nam, trong đó có ngành Than. Bên cạnh đó, ngành Than cũng còn nhiều những khó khăn khác do đặc thù. Nhận thức được điều đó, trong những năm qua, Đảng bộ TQN đã phối hợp với Hội đồng quản trị (nay là Hội đồng thành viên) và cơ quan điều hành của TKV lãnh đạo các đơn vị tập trung phát huy tinh thần đoàn kết, vượt qua những khó khăn, tranh thủ các cơ hội để vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đến năm 1997, sản lượng than thương phẩm của toàn Ngành đạt 10,7 triệu tấn; vượt chỉ tiêu mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII đề ra đến năm 2000 đạt 10 triệu tấn (vượt trước 3 năm). Những năm tiếp theo, sản lượng than năm sau đều cao hơn năm trước; năm 2011, sản lượng “đạt đỉnh” trên 48 triệu tấn than nguyên khai, (các đơn vị trong Đảng bộ TQN đạt 41,5 triệu tấn). Các năm sau đó do vấn đề thị trường có biến động nên đã giảm về sản lượng của toàn Ngành. Các ngành sản xuất khác cũng đã có những phát triển mới như sản xuất cơ khí, sản xuất điện, sản xuất vật liệu nổ công nghiệp, du lịch, thương mại, đào tạo. Doanh thu hàng năm cũng được nâng cao hơn, đảm bảo các chỉ tiêu về tài chính, vốn được bảo toàn và phát triển, thực hiện các khoản nộp cho ngân sách Nhà nước và địa phương, hàng năm đều có lợi nhuận.

Quan tâm, chăm lo đời sống người lao động, phát triển nguồn nhân lực và đảm bảo an sinh xã hội

Với mục tiêu phát triển sản xuất phải đi đôi với việc cải thiện và nâng cao chất lượng đời sống người lao động, trong những năm qua, Đảng bộ TQN đã cùng với TKV và Công đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam đề ra nhiều chủ trương và những giải pháp cụ thể để từng bước chăm lo đời sống người lao động. Việc làm được giữ vững, thu nhập của CNVC luôn được nâng lên; bình quân năm 1997 thu nhập từ 910.000đồng/người/tháng tăng lên 2,05 triệu đồng/người/tháng năm 2003; các năm sau đều tăng theo kết quả sản xuất, năm 2015 thu nhập bình quân đạt trên 9 triệu đồng/người/tháng.

Từng bước chăm lo cải thiện điều kiện làm việc, điều kiện sinh hoạt cho công nhân. Các phong trào thi đua yêu nước và hoạt động văn hóa thể thao trong CNVC luôn được đẩy mạnh. Sự phối hợp với chính quyền, đoàn thể và nhân dân địa phương luôn được quan tâm sâu sát.

Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội

Đảng bộ luôn xác định, đây là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng, vì thế đã được các cấp ủy đảng trong Đảng bộ luôn tập trung lãnh đạo, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đảng uỷ đã có Nghị quyết chuyên đề nhằm tăng cường sự lãnh đạo của đảng về công tác bảo vệ trật tự trong khai thác và kinh doanh than, bảo vệ ranh giới mỏ, ngăn ngừa tình trạng khai thác than trái phép, chống thất thoát và gian lận thương mại trong tiêu thụ than. Tăng cường giáo dục kiến thức quốc phòng, xây dựng lực lượng dự bị động viên và thường xuyên tham gia huấn luyện sẵn sàng chiến đấu; động viên CNVC lên đường nhập ngũ đảm bảo số và chất lượng, làm tốt công tác hậu phương quân đội. 

Phát huy vai trò của các tổ chức  đoàn thể quần chúng

Xác định rõ yêu cầu nhiệm vụ công tác vận động quần chúng trong tình hình mới theo tinh thần các nghị quyết của Trung ương, trọng tâm là “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước”.

Đảng bộ TQN là một tổ chức đảng trong doanh nghiệp Nhà nước có tính đặc thù, không đồng bộ, không có tổ chức chuyên môn và công đoàn cùng cấp, vì thế trong những năm qua, Đảng uỷ TQN đã có những quy chế với Công đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam để phối hợp lãnh đạo, tập hợp động viên CNVC đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sản xuất, phát huy dân chủ đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người lao động nhất là khi các công ty thực hiện đổi mới, sắp xếp lại tổ chức và lao động, nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp Nhà nước. Vì vậy các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh từ các cơ sở đã không ngừng phát huy vai trò tiên phong, đi đầu, gương mẫu trên các mặt trận sản xuất, học tập nâng cao trình độ và năng lực công tác, xung kích trên mặt trận đảm bảo an ninh, an toàn xã hội và trong xây dựng cuộc sống mới.

Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng

Từ khi thành lập cho tới nay, Đảng bộ TQN luôn coi trọng công tác xây dựng Đảng theo tinh thần các Nghị quyết của Trung ương; đặc biệt là Nghị quyết TW6 (lần 2) khóa VIII, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Đảng bộ TQN đã lãnh đạo và tổ chức thực hiện những nội dung theo các chương trình cụ thể. Gắn việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) với Chỉ thị 03 của Bộ chính trị về việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tập trung lãnh đạo công tác tư tưởng, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong cán bộ đảng viên, từ đó làm nòng cốt đảm bảo sự đoàn kết trong toàn đảng bộ và trong từng đơn vị, đây là yếu tố vô cùng quan trọng để tạo động lực tinh thần trong tập thể người lao động…

Song song đó, Đảng bộ TQN thường xuyên thực hiện việc củng cố và kiện toàn hệ thống tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ; duy trì sinh hoạt đảng, nhất là sinh hoạt của các cấp uỷ đảng, sinh hoạt của các chi bộ đảng, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ trong trong sinh hoạt và các hoạt động của các tổ chức đảng…

                                                                                                                                                                                             Hương Giang

 

Bài trướcNgày hội của các điển hình tiên tiến
Bài tiếp theoTập trung hoàn thành nhiệm vụ 6 tháng cuối năm