Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII trong Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam

         Ngày 8/8/2016, đồng chí Lê Minh Chuẩn – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn đã ký ban hành “Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII trong Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam” (số 08-CTr/ĐU, ngày 08/8/2016). Tạp chí TKV xin đăng toàn văn Chương trình hành động.

Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 22/3/2016 của Bộ chính trị (Khóa XII) về học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng;

Triển khai Chương trình hành động số 05-CTr/ĐUK ngày 30/6/2016 của Đảng ủy Khối DNTW thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối DNTW lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII trong Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam nhằm lãnh đạo, chỉ đạo Tập đoàn các Công ty TKV thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn TKV lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 – 2020, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối DNTW lần thứ II, với những nội dung sau:

 1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.
 2. Việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết đã được Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 – 2020 thông qua là thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch 5 năm 2016 – 2020, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, xây dựng Tập đoàn TKV phát triển bền vững. Đó là bước cụ thể hóa để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối DNTW lần thứ II trong Tập đoàn các Công ty TKV.
 3. Từ những mục tiêu, nhiệm vụ và các nội dung, giải pháp trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ II để cụ thể hóa thành các chỉ thị, nghị quyết, đề án, quy định, quy chế và tổ chức thực hiện. Phân công rõ trách nhiệm trong Đảng ủy, cơ quan quản lý, điều hành Tập đoàn, Công đoàn TKV và các tổ chức trong hệ thống chính trị trong toàn Tập đoàn để triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ thời gian, chất lượng, hiệu quả và đạt yêu cầu đề ra. Trên cơ sở đó các cấp ủy Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị thống nhất nhận thức, hành động và xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện.
 4. Quá trình tổ chức thực hiện phải gắn với việc cụ thể hóa triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối DNTW lần thứ II và các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát; bổ sung, cập nhật những chủ trương, nhiệm vụ mới đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn; đề cao tinh thần chủ động, năng động sáng tạo, đảm bảo chất lượng, hiệu quả.
 5. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT VÀ CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU.
 6. Mục tiêu tổng quát.

Tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; phát huy truyền thống “kỷ luật và đồng tâm”; đẩy mạnh tăng trưởng, phát triển bền vững; giữ vững vai trò tập đoàn kinh tế mạnh, là một trong ba trụ cột đảm bảo an ninh năng lượng Quốc gia, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 1. Các chỉ tiêu tổnghợp.

Tốc độ tăng trưởng tổng doanh thu bình quân giai đoạn 2016 – 2020 đạt  5 ÷ 7%/năm; đầu tư phát triển 19 ÷ 20 ngàn tỷ đồng/năm; năng suất lao động tăng 4%/năm; thu nhập bình quân người lao động tăng 3,5%/năm.

 1. Sản phẩm chủ yếu.

Tổng sản lượng một số sản phẩm chủ yếu thực hiện trong 5 năm 2016 – 2020 là:

– Tổng sản lượng than tiêu thụ 200 ÷ 210 triệu tấn (trong đó từ than sản xuất trong nước 180 ÷ 190 triệu tấn; từ than nhập khẩu cung cấp cho nhu cầu trong nước: 20 ÷ 25 triệu tấn);

– Khoáng sản: tinh quặng đồng 350 ngàn tấn; đồng tấm 80 ngàn tấn; phôi thép 800 ngàn tấn; Alumin  5 ÷ 5,5 triệu tấn;

– Sản xuất điện: 46 tỷ kWh;

– VLNCN: Sản xuất 320 ngàn tấn; cung ứng 530 ngàn tấn;

– Sản xuất cơ khí và các ngành nghề khác: Phát triển các ngành công nghiệp cơ khí, phụ trợ, dịch vụ, thương mại phục vụ phù hợp với chiến lược phát triển và mô hình tổ chức sản xuất của Tập đoàn;

 1. Về công tác xây dựng Đảng.

Hằng năm có trên 75% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh, không có tổ chức đảng yếu kém; có trên 95% đảng viên hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ; kết nạp đảng viên đạt trên 5%/năm; Đảng bộ Tập đoàn trong sạch vững mạnh; các đoàn thể quần chúng đạt vững mạnh.

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM.

Thực hiện chủ trương phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ Tập đoàn xây dựng Nghị quyết và lãnh đạo tổ chức thực hiện 6 chương trình trọng tâm là:

 1. Lãnh đạo tái cơ cấu Tập đoàn giai đoạn 2016 – 2020 theo hướng giữ vững và củng cố các ngành nghề sản xuất của Tập đoàn đã được khẳng định vị thế trong hơn 20 năm xây dựng và trưởng thành, cổ phần hóa công ty mẹ, tiếp tục thoái vốn tại một số công ty con, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp, đồng thời tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức sản xuất, đổi mới cơ chế quản lý, nâng cao vai trò của người đứng đầu cấp ủy và đơn vị(Chương trình tái cơ cấu TKV giai đoạn 2016 – 2020).
 2. Đẩy mạnh ứng dụng cơ giới hóa, tự động hóa, tin học hóa vào sản xuất và quản lý nhằm tăng năng suất lao động, đảm bảo an toàn lao động(Chương trình cơ giới hóa).
 3. Tăng cường các biện pháp quản trị doanh nghiệp, tiết kiệm tài nguyên, tiết kiệm chi phí, giảm giá thành, nâng cao năng lực cạnh tranh, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh(Chương trình nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh).
 4. Cơ cấu lại lực lượng lao động theo hướng tinh giản lao động quản lý và phục vụ, phụ trợ; chú trọng nâng cao trình độ, kỹ năng, tay nghề, ý thức tác phong công nghiệp cho người lao động. Chăm lo phát triển nguồn nhân lực, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần cho người lao động; xây dựng văn hóa doanh nghiệp(Chương trình tái cơ cấu lực lượng lao động).
 5. Phát huy vai trò của Đảng ủy Tập đoàn trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác cán bộ. Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động và vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng(Chương trình nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng).
 6. Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý, điều hành, đội ngũ chuyên gia kinh tế – kỹ thuật. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá cán bộ(Chương trình xây dựng đội ngũ cán bộ).
 7. LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ.
 8. Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh với mức tăng trưởng khá.

Hoàn thành nhiệm vụ chính trị hàng năm, kế hoạch 5 năm 2016 – 2020, chiến lược phát triển Tập đoàn TKV 2016 – 2025, tầm nhìn 2030, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động, phấn đấu mục tiêu “An toàn – Đổi mới – Tăng trưởng – Hiệu quả”.

Công nghiệp than: Đảm bảo cung cấp đủ than cho các ngành kinh tế được nhà nước giao và TKV đã ký hợp đồng cam kết. Đẩy mạnh đầu tư áp dụng công nghệ mới tiên tiến, hiện đại nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả. Tập trung phát triển các mỏ hầm lò theo tiêu chí “Mỏ sạch, mỏ an toàn, mỏ hiện đại”. Đẩy mạnh các hoạt động thăm dò, đánh giá trữ lượng than nhằm chuẩn bị cơ sở tài nguyên tin cậy cho sự phát triển ổn định, lâu dài của ngành. Triển khai nhập khẩu than hợp lý, đảm bảo hiệu quả chung của Tập đoàn.

Công nghiệp khoáng sản: Đẩy mạnh phát triển công nghiệp khai thác – chế biến – luyện kim màu; vận hành hiệu quả các dự án alumin Lâm Đồng, alumin ĐăkNông, sắt Thạch Khê …

Công nghiệp điện: Giữ vững vai trò là một trong ba trụ cột sản xuất và cung ứng điện lớn trong nước. Vận hành ổn định các nhà máy điện, đầu tư xây dựng các dự án điện theo chỉ đạo của Chính phủ (Na Dương 2, Cẩm Phả 3, Quỳnh Lập 1, Hải Phòng 3).

Sản xuất, cung ứng VLNCN và dịch vụ khoan nổ mìn: Sản xuất, cung cấp VLNCN cho nhu cầu phát triển kinh tế; phát triển dịch vụ nổ mìn; là nhà sản xuất và cung ứng chính tiền chất thuốc nổ trong nước, phát triển ra ngoài nước, nhất là các nước trong khối ASEAN

Sản xuất cơ khí và các ngành kinh doanh khác: Cơ khí tập trung chế tạo vật tư, thiết bị phục vụ cho phát triển sản xuất của các doanh nghiệp trong Tập đoàn, nâng cao tính tự chủ, góp phần phát triển cơ khí trong nước. Nâng cao năng lực các lĩnh vực phụ trợ như môi trường, cấp cứu mỏ, địa chất mỏ. Nâng cao năng lực kinh doanh và sức cạnh tranh trong các lĩnh vực sản xuất VLXD, tư vấn, nghiên cứu khoa học, thương mại, vận tải, đào tạo, y tế, du lịch…

 1. Tiếp tục tái cơ cấu, hoàn thiện mô hình tổ chức sản xuất phù hợp với giai đoạn phát triển mới; tăng cường công tác quản lý.

Tiếp tục đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp theo Kết luận số 50-KL/TW ngày 29/10/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), Đảng bộ lãnh đạo công tác tái cơ cấu Tập đoàn TKV giai đoạn 2016 – 2020 theo hướng tiếp tục sắp xếp, hoàn thiện bộ máy tổ chức, điều hành từ Công ty mẹ – Tập đoàn đến các đơn vị trong đó quy định rõ về vai trò, nhiệm vụ của công ty mẹ, công ty con và các công ty liên kết, tăng cường phân cấp quản lý và mở rộng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị, nhằm tiếp tục củng cố tổ chức sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh của các đơn vị và Tập đoàn, nâng cao vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy và đơn vị.

Đẩy mạnh việc áp dụng các biện pháp quản trị hiện đại, sử dụng công nghệ tin học vào công tác điều hành, quản lý của Tập đoàn và các đơn vị, nhằm nâng cao hiệu lực và hiệu quả của công tác điều hành.

Tăng cường công tác đảm bảo ATVSLĐ. Huy động sức mạnh tổng hợp của toàn bộ hệ thống chính trị với các nhóm giải pháp đồng bộ (kỹ thuật, kinh tế, chính sách, tổ chức, quản lý, tuyên truyền…) để giảm thiểu TNLĐ một cách cơ bản, vững chắc. Hoàn thiện hệ thống làm công tác ATVSLĐ, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, kiểm tra, giám sát ATLĐ.

Tiếp tục hoàn thiện, nâng cao các mặt quản lý, điều hành: Bám sát các Nghị quyết, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ, Đảng ủy Khối DNTW và các Bộ, Ngành liên quan để cụ thể hóa bằng các giải pháp lãnh đạo, điều hành thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể trong từng năm và kế hoạch 2016 – 2020. Chỉ đạo, điều hành sản xuất, tiêu thụ linh hoạt phù hợp với nhu cầu thị trường để đảm bảo SXKD đạt hiệu quả cao nhất. Chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện các giải pháp tăng năng suất lao động, tiết kiệm chi phí.

Đề xuất, kiến nghị với Đảng, Nhà nước về cơ chế, chính sách nhằm khai thác tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên của đất nước.

 1. Tăngnăng suất lao động và nâng cao hiệu quả SXKD, tăng cường năng lực cạnh tranh, chủ động hội nhập kinh tế Quốc tế.

Để nâng cao hiệu quả SXKD, tăng cường năng lực cạnh tranh, đảm bảo sự phát triển ổn định, bền vững của TKV, trong 5 năm tới phải quyết liệt thực hiện đồng bộ các giải pháp: Tăng cường đổi mới và hiện đại hóa công nghệ theo hướng nâng cao trình độ cơ giới hóa, tự động hóa, tin học hóa và sản xuất sạch hơn. Phải coi khoa học công nghệ là lực lượng hàng đầu đảm bảo sự gia tăng sản lượng, gia tăng giá trị và giá trị sử dụng của các loại sản phẩm cũng như đảm bảo an toàn lao động và bảo vệ môi trường, là yếu tố quyết định tăng năng suất lao động 4%/năm. Các đơn vị sản xuất đẩy mạnh đổi mới, hiện đại hóa công nghệ trong tất cả các khâu của dây chuyền nhằm giảm tiêu hao vật tư, năng lượng và các tác động xấu tới môi trường, nâng cao mức độ an toàn, năng suất lao động, hệ số thu hồi tài nguyên, chất lượng sản phẩm, nâng cao năng suất lao động, tiết giảm chi phí, tinh giảm lực lượng lao động, quản lý chặt chẽ các chỉ tiêu kỹ thuật – công nghệ, quản lý chặt chẽ vật tư, thiết bị nhằm từng bước giảm giá thành, tăng cường năng lực cạnh tranh của sản phẩm của TKV kể cả thị trường trong nước và nước ngoài.

Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ, đảm bảo cho sự phát triển bền vững của Tập đoàn. Các cấp ủy trong toàn TKV phải đề ra các nghị quyết nhằm lãnh đạo thành công các giải pháp nâng cao hiệu quả SXKD mà Tập đoàn đã đề ra.

Đi đôi với phát huy tối đa nội lực cần tăng cường hợp tác quốc tế song phương và đa phương để thực hiện đổi mới, hiện đại hóa công nghệ thông qua việc chuyển giao công nghệ, hợp tác nghiên cứu, trao đổi thông tin về tiến bộ khoa học công nghệ.

 1. Đẩy mạnh công tác đầu tư, đảm bảo tiến độ các dự án trọng điểm.

Rà soát, triển khai các dự án đầu tư phù hợp với nhu cầu thị trường và chiến lược phát triển của Tập đoàn, đảm bảo hiệu quả tối ưu. Tăng cường công tác giám sát đầu tư để đảm bảo hiệu quả của dự án.

Đảm bảo tiến độ đầu tư các dự án trọng điểm như hầm lò Núi Béo, Khe Chàm II+IV, giếng đứng Mạo Khê, nhiệt điện Na Dương 2, nhiệt điện Quỳnh Lập 1, mở rộng đồng Sin Quyền, đồng Tả Phời, sắt Thạch Khê…

Tập trung thu xếp vốn cho các dự án trọng điểm; tăng cường phát huy nội lực và sự liên kết giữa các đơn vị trong nội bộ.

 1. Chăm lo phát triển nguồn nhân lực, công tác an sinh xã hội và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước.

Phát triển nguồn nhân lực lành nghề, thạo việc, trung thành, đáp ứng nhu cầu phát triển; hoàn thiện tổ chức, đổi mới công nghệ để góp phần tăng năng suất lao động; cải thiện điều kiện làm việc, thu nhập cho người lao động. Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực. Hoàn thiện cơ chế tiền lương, tiền thưởng và cơ chế khuyến khích hợp lý cho người lao động nhằm tạo động lực tăng năng suất lao động, giảm giá thành. Rà soát lại hệ thống định mức lao động; tinh giảm số lượng lao động và cơ cấu lại lao động phục vụ, phụ trợ, quản lý cho phù hợp; giảm tỷ lệ thợ lò thôi việc bằng các cơ chế, chính sách đãi ngộ thỏa đáng. Coi công tác tái cơ cấu lực lượng lao động là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý giai đoạn 2016 – 2020. Các cấp ủy đảng phải tập trung lãnh đạo, đề ra các nghị quyết và tổ chức thực hiện, đảm bảo ổn định chính trị trong Tập đoàn.

Tiếp tục hỗ trợ kinh phí các huyện nghèo theo chỉ đạo của Chính phủ, hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động an sinh xã hội ở các địa phương có hoạt động sản xuất tập trung của Tập đoàn. Duy trì các hoạt động an sinh xã hội trong nội bộ TKV, trong đó tập trung thực hiện dự án nhà ở cho hộ gia đình công nhân hầm lò, trợ giúp cho các gia đình công nhân có hoàn cảnh khó khăn để xây nhà ở, cấp học bổng cho con công nhân bị tai nạn lao động, gia đình chính sách.

Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước: đẩy mạnh phong trào thi đua giành năng suất cao, năng suất kỷ lục trong LĐSX, xây dựng ý thức tác phong công nghiệp. Khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong LĐSX và trong đấu tranh phòng chống tiêu cực, vì mục tiêu phát triển bền vững doanh nghiệp và Tập đoàn. Trong nhiệm kỳ, phấn đấu xây dựng một số tập thể và cá nhân lao động xuất sắc, đạt tiêu chuẩn để đề nghị Nhà nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới”.

 1. Tăng cường công tác bảo vệ môi trường, bảo vệ sản xuất gắn với thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng trong doanh nghiệp.

Về công tác môi trường: Giảm thiểu, tiến tới ngăn chặn những tác động xấu của sản xuất đến môi trường và biến đổi khí hậu; đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường, từng bước đưa công nghiệp mỏ và các ngành sản xuất của TKV trở thành ngành kinh tế xanh, phát triển hài hòa, thân thiện với môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu. Tiếp tục đổi mới đồng bộ các thiết bị theo hướng tiết kiệm năng lượng; đầu tư trang thiết bị, và xây dựng lực lượng, phương án sẵn sàng ứng phó với biến đổi khí hậu và các tình huống thiên tai.

Thực hiện tốt công tác an ninh quốc phòng gắn với phát triển kinh tế, bảo vệ sản xuất, giữ vững an ninh trật tự và an toàn xã hội: Tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong công tác an ninh quốc phòng gắn với phát triển kinh tế xã hội. Chủ động tuyên truyền trong CBCNVC và người lao động đề cao cảnh giác, chống âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, làm tốt nhiệm vụ của mình ở mỗi vị trí trong dây chuyền SXKD, góp phần hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế của doanh nghiệp, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần CNVC. Thực hiện tốt việc tập huấn và bồi dưỡng nghiệp vụ quốc phòng. Tiếp tục duy trì tốt việc phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương trong đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn và trong quản lý các hoạt động SXKD. Tăng cường công tác kiểm tra các lĩnh vực SXKD nhậy cảm.

 1. LÃNH ĐẠO CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG.
 2. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng; triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nâng cao bản lĩnh chính trị, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, phát hiện đấu tranh chống biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa”. Tuyên truyền và triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, NQ Đại hội Đảng bộ Khối DNTW lần thứ II và NQ Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ II. Đẩy mạnh tuyên truyền về chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là đẩy mạnh tuyên truyền về nhiệm vụ chính trị của TKV giai đoạn 2015 – 2020, tạo sự đồng thuận, chia sẻ của CNVC và người lao động, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đã đề ra. Tăng cường giáo dục truyền thống, xây dựng nếp sống văn hóa ngành Than – Khoáng sản.

Quán triệt sâu sắc mục đích, ý nghĩa, nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị. Triển khai các nội dung chuyên đề hằng năm theo chỉ đạo của Trung ương. Tập trung chỉ đạo để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên của mỗi đảng bộ, chi bộ, mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên, tạo thành phong trào sâu rộng trong toàn Tập đoàn. Chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát cấp ủy, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp tiến hành xây dựng kế hoạch tu dưỡng rèn luyện đạo đức, lối sống thông qua những việc làm cụ thể nhằm nêu gương trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xác định rõ trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên; nhất là đồng chí bí thư, cấp ủy viên, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong việc tu dưỡng, rèn luyện, phát huy vai trò nêu gương trong thực hiện. Chú trọng phát hiện, nêu gương các tập thể, cá nhân gương mẫu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 1. Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên gắn với việc thực hiện NQTW4 (khóa XI).

Đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng. Xây dựng và hoàn thiện các quy định về quản lý, đào tạo bồi dưỡng, quy hoạch, sử dụng cán bộ. Có chính sách thu hút, trọng dụng người có đức, có tài, cán bộ trẻ và cán bộ nữ có năng lực, kinh qua thực tiễn để bổ sung cho nguồn nhân lực lãnh đạo quản lý trong toàn Tập đoàn các công ty TKV giai đoạn 2016 – 2020, tầm nhìn đến 2030. Tăng cường công tác xây dựng đảng, nâng cao phẩm chất chính trị, tư tưởng, đạo đức, năng lực quản lý của đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp. Tiếp tục kiện toàn bộ máy đảng và hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo; tăng cường vai trò lãnh đạo và trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, đơn vị. Nâng cao chất lượng xây dựng các nghị quyết và công tác tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng bộ Tập đoàn, đặc biệt các nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và chiến lược phát triển bền vững của Tập đoàn.

Tiếp tục kiện toàn hệ thống chính trị phù hợp với với mô hình sản xuất theo đề án tái cơ cấu giai đoạn 2016 – 2020. Rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định cho phù hợp với chức năng nhiệm vụ, mô hình tổ chức theo hướng tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm và phát huy vai trò, trách nhiệm của doanh nghiệp và người đứng đầu.

Làm tốt công tác quy hoạch, sử dụng cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược của Tập đoàn. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng nhu cầu phát triển của Tập đoàn. Kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm kỷ luật điều hành của Tập đoàn, vi phạm pháp luật, làm trong sạch đội ngũ cán bộ, tăng cường niềm tin của CBCNVC. Thực hiện nguyên tắc ”Tập trung dân chủ” đồng thời phát huy trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cán bộ.

Đổi mới nội dung và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên mới, chú trọng tới các đối tượng là đoàn viên thanh niên, công nhân lao động trực tiếp và phụ nữ. Thực hiện tốt các nghiệp vụ về công tác tổ chức, cán bộ và đảng viên; công tác thi đua khen thưởng; tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Xây dựng Nghị quyết về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ.

Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện NQTW 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Rà soát việc triển khai, thực hiện các biện pháp sửa chữa, khắc phục khuyết điểm của các cấp ủy và đảng viên, kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo tinh thần NQTW 4 (khóa XI). Biểu dương các tổ chức, cá nhân có chuyển biến tích cực, thẳng thắn phê bình các tổ chức, cá nhân còn trì trệ, chưa thực hiện đúng tinh thần Nghị quyết.

Đề cao trách nhiệm của cấp ủy trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ, cương quyết đấu tranh chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ đảng viên, ngăn chặn các biểu hiện cục bộ, bè phái, lợi ích nhóm. Xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên phát ngôn, phát tán, tuyên truyền trái cương lĩnh, điều lệ, đường lối, quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của TKV.

 1. Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Tiếp tục làm tốt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của đảng. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp kiểm tra, giám sát của các cơ quan chức năng trong hệ thống chính trị các cấp.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của cấp uỷ, UBKT về thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của đảng. Nâng cao hiệu quả việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của đảng ở các cấp. Chú trọng kiểm tra, giám sát người đứng đầu cấp ủy, đơn vị trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao và việc giữ gìn phẩm chất, đạo đức lối sống.

Kiện toàn UBKT và đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp. Giải quyết kịp thời đơn, thư tố cáo tổ chức đảng và đảng viên và những vấn đề tồn đọng, bức xúc mà cán bộ, đảng viên và CNVC quan tâm; xử lý nghiêm và kịp thời những tổ chức đảng và đảng viên vi phạm, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật đảng. Làm tốt công tác sơ kết, tổng kết; động viên khen thưởng đối với những tổ chức đảng và đảng viên có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của đảng.

Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế quản lý nội bộ làm cơ sở cho công tác điều hành và kiểm tra, giám sát để phòng chống có hiệu quả tham nhũng, lãng phí trong Tập đoàn. Tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng và vai trò kiểm tra, giám sát của các đoàn thể chính trị – xã hội, người lao động trong công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí.

 1. Tăng cường công tác dân vận và lãnh đạo xây dựng các đoàn thể chính trị – xã hội vững mạnh.

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của BCH Trung ương (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, Kết luận số 03-KL/TW ngày 13/5/2016 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Quyết định 290-QĐ/TW (ngày 25/2/2010) của Bộ Chính trị khóa X về Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị và quy chế công tác dân vận của Đảng bộ Khối DNTW. Đẩy mạnh công tác tuyên tuyền vận động CNVC thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của doanh nghiệp. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp góp phần nâng cao uy tín, giá trị doanh nghiệp.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức chính trị – xã hội đổi mới phương thức hoạt động, phù hợp với tiến trình thực hiện TPP. Tăng cường bám sát cơ sở, kịp thời nắm bắt mọi diễn biến tư tưởng trong CBCNVC và người lao động; chủ động đẩy mạnh các phong trào thi đua, vì lợi ích của người lao động và doanh nghiệp, vì sự phát triển bền vững của TKV. Xây dựng Nghị quyết tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với các tổ chức chính trị – xã hội trong Tập đoàn trong tình hình mới.

 1. Tiếp tục phát huy vai trò của Đảng bộ Tập đoàn trong lãnh đạo nhiệm vụ chính trị và công tác tổ chức cán bộ; đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng.

Đảng ủy Tập đoàn đề ra các nghị quyết nhằm lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Tập đoàn trong từng giai đoạn, chú trọng việc quán triệt và tổ chức thực hiện trong Tập đoàn các Công ty TKV. Trên cơ sở các nghị quyết của Đảng ủy Tập đoàn, bộ máy lãnh đạo quản lý, điều hành Tập đoàn và các cấp ủy cơ sở xây dựng kế hoạch, chương trình hành động triển khai thực hiện. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Tập đoàn trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở.

Đảng ủy Tập đoàn thống nhất quản lý công tác cán bộ trong Tập đoàn các Công ty TKV thông qua việc lãnh đạo đề ra các quy định về quản lý cán bộ, giới thiệu nhân sự cán bộ, quản lý và đào tạo cán bộ theo phân cấp. Tăng cường công tác phối hợp giữa Đảng ủy Tập đoàn với Đảng ủy TQN nhằm khắc phục những bất cập của mô hình. Phối hợp với các tỉnh ủy, thành ủy và đảng ủy cấp trên cơ sở khác trong công tác quản lý, sử dụng cán bộ, phát huy vai trò của tổ chức cơ sở đảng trong công tác cán bộ. Cấp ủy các cấp cần rà soát, bổ sung và hoàn thiện các quy chế, quy định và hệ thống các văn bản phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Kiện toàn nâng cao chất lượng cấp ủy và cơ quan chuyên trách Đảng. Xây dựng và ban hành các nghị quyết nhằm tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng trong thực hiện nhiệm vụ SXKD, trong công tác tổ chức, cán bộ, trong xây dựng các chiến lược, kế hoạch dài hạn, tái cơ cấu doanh nghiệp. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện nghị quyết đạt hiệu quả.

Đẩy mạnh công tác phối hợp với cấp ủy và chính quyền các địa phương có liên quan nhằm tranh thủ sự ủng hộ để thực hiện công tác lãnh đạo, chỉ đạo đạt hiệu quả. Chủ động đề xuất kiến nghị với cấp trên kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển.

Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên; đổi mới phương thức lãnh đạo và chất lượng sinh hoạt đảng, đặc biệt ở cấp chi bộ. Tăng cường việc nêu gương về uy tín, đạo đức lối sống và năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy, đơn vị. Cương quyết đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, suy thoái về tư tưởng, đạo đức lối sống. Bảo vệ tư tưởng, quan điểm, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tập trung xây dựng đảng trong sạch vững mạnh.

 1. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.
 2. Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các nội dung trong Chương trình hành động này, chỉ đạo kiểm điểm sơ kết giữa nhiệm kỳ việc thực hiện để rút kinh nghiệm, đề ra các giải pháp lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 – 2020, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Đề nghị Đảng ủy Than Quảng Ninh, Đảng ủy Khối Công nghiệp Hà Nội và Đảng ủy cấp trên cơ sở khác phối hợp với Đảng ủy Tập đoàn để lãnh đạo các cấp ủy cơ sở trong Tập đoàn tổ chức thực hiện thắng lợi Chương trình hành động này.

 1. Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tập đoàn, Công đoàn TKV theo chức năng, nhiệm vụ, cụ thể hóa, triển khai thực hiện Chương trình hành động này.
 2. Cấp ủy Đảng trong các công ty con, đơn vị trực thuộc Tập đoàn có nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện Chương trình hành động này. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, các cấp ủy Đảng xây dựng chương trình hành động của đơn vị mình phù hợp với điều kiện thực tế. Nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao.
 3. Giao các Ban xây dựng Đảng và UBKT Đảng ủy Tập đoàn hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Chương trình hành động tại các công ty con, đơn vị trực thuộc trong toàn Tập đoàn.

Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tập đoàn chủ trì phối hợp với Phòng Truyền thông (Văn phòng Tập đoàn) và Tạp chí TKV đẩy mạnh tuyên truyền nội dung Nghị quyết và Chương trình hành động của Đảng bộ Tập đoàn.

Văn phòng Đảng ủy Tập đoàn tổng hợp việc triển khai thực hiện, định kỳ báo cáo Đảng ủy Tập đoàn./.

 

Bài trướcĐảng bộ Than Quảng Ninh đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất
Bài tiếp theoNhật Bản – TKV: Hợp tác & Phát triển