Quan hệ cổ đông

Biên bản, Nghị quyết ĐHCĐ thường niên2023

BB, NQ ĐHCĐ thường niên 2023 công bố

Tài liệu ĐHCĐ sửa đổi, bổ sung năm 2023

Tài liệu ĐH cổ đông (sửa đổi bổ sung)

Báo cáo thường niên năm 2022

báo cáo thường niên năm 2022

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022

Báo cáo kiểm toán 2022 - Vàng Danh (1)

Tin nổi bật