Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022

Báo cáo kiểm toán 2022 – Vàng Danh (1)

Bài trướcGiải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế trước và sau kiểm toán
Bài tiếp theoCông bố thông tin báo cáo tài chính năm 2022