Tuyên truyền, phổ biến Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Than Vàng Danh-VINACOMIN

     Thực hiện Kế hoạch số 1539/KH-TVD-TTPC ngày 6/10/2016 của Giám đốc Công ty về thực hiện Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Ngày 9/11/2016) trong Công ty Cổ phần Than Vàng Danh-VINACOMIN.

 Theo đó, ngày 28/10/2016, Phòng TT-PC đã phối hợp với Thư ký Công ty và Văn phòng – Thi đua triển khai tuyên truyền, phổ biến Bản Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Than Vàng Danh-VINACOMIN mới được Hội đồng quản trị Công ty ban hành theo Quyết định số 2999/QĐ-TVD-HĐQT ngày 10/8/2016. Hình thức tuyên truyền, phổ biến được chuyển qua mạng nội bộ portal office tới tất cả các đơn vị, tổ chức trong phạm vi Công ty.

Bản Điều lệ Công ty là một văn bản pháp lý rất quan trọng, là cơ sở pháp lý cho mọi hoạt động của Công ty.

Một số điểm mới của Bản Điều lệ Công ty năm 2016 so với Bản Điều lệ Công ty năm 2014 như:

– Vốn điều lệ của Công ty được tăng từ 420.235.040.000 VNĐ lên 449.628.640.000 VNĐ, tương ứng với 44.962.864 cổ phần; trong đó tỷ lệ nắm giữ của cổ đông Tập đoàn (TKV) vẫn được giữ nguyên là 66,83% vốn điều lệ;

– Thay đổi một số tỷ lệ % liên quan đến cổ phần có quyền biểu quyết như: Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (thay cho 65% như Điều lệ cũ);…

– Trưởng ban Kiểm soát Công ty phải làm việc chuyên trách tại Công ty.

 

                                                                                                CTV : Nguyễn Văn Hà

                                                                            

 

Bài trướcTổng kết và trao giải các cuộc thi chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày Truyền thống công nhân vùng Mỏ – Truyền thống ngành Than 12/11 (1936-2016)
Bài tiếp theoCUỘC GẶP MẶT NGHĨA TÌNH