Tổng bí thư: ‘Bảo vệ lợi ích tối cao của quốc gia – dân tộc’

Một trong những tư tưởng cốt lõi được Tổng bí thư trình bày trong báo cáo sáng nay là bảo vệ lợi ích tối cao của quốc gia – dân tộc, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.