Thông báo về việc đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2023-2028

TVD- Thông báo đề cử, ứng cử HDQT, BKS

Bài trướcThông báo triệu tập đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023(tài liệu đại hội kem theo)
Bài tiếp theoThông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói: Sửa chữa tường kè, nền sân bãi kho than Vàng Danh