Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Triệu tập đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 (chi tiết tại file thongbao.pdf)

Bài trướcDANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ
Bài tiếp theoBáo cáo thường niên năm 2015