Quyết định số 41/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc bán cổ phần theo lô