Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Lãnh đạo điều hành TKV

Tổng Giám đốc Tập đoàn vừa ký quyết định về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Lãnh đạo điều hành Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV). Theo quyết định, nhiệm vụ của các thành viên Ban Lãnh đạo điều hành TKV được phân công như sau:

1.Tổng Giám đốc Đặng Thanh Hải: Thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của TKV, điều hành các hoạt động hằng ngày của TKV, điều hành kế hoạch phối hợp kinh doanh của Tập đoàn các công ty TKV theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của TKV và các nghị quyết, quyết định của HĐTV TKV. Trực tiếp chỉ đạo các công tác: chiến lược phát triển và kế hoạch SXKD dài hạn của TKV và Tập đoàn các công ty TKV; cân đối các nguồn lực cho sự phát triển bền vững Tập đoàn gồm tài nguyên, nguồn nhân lực, nguồn vốn và các nguồn lực khác; công tác tổ chức và cán bộ quản lý, đối ngoại và quan hệ quốc tế, xuất nhập khẩu than khoáng sản, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành. Là Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng, Phó trưởng ban đổi mới và phát triển doanh nghiệp, Trưởng ban chỉ đạo nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, Trưởng ban chỉ đạo cơ giới hoá trong khai thác mỏ hầm lò của TKV.

  1. Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Biên:Là Phó Tổng Giám đốc thường trực, phụ trách công tác quản lý kinh tế, nguồn nhân lực và thương mại tổng hợp. Thay mặt Tổng Giám đốc điều hành công việc của Tập đoàn khi Tổng Giám đốc vắng mặt dài ngày tại cơ quan, trừ công tác tổ chức, cán bộ và ban hành các quy chế, quy định quản lý, các văn bản quan trọng có tính chất định hướng hoặc có liên quan/có phạm vi điều chỉnh đến toàn Tập đoàn. Trực tiếp quản lý và chỉ đạo các công tác: quản lý kinh tế; quản lý nguồn nhân lực; công tác thương mại, dịch vụ; quản lý tổng hợp công tác thanh tra, công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; giúp Tổng Giám đốc chỉ đạo công tác nhập khẩu than, hợp tác đầu tư với nước ngoài và kinh doanh quốc tế; công tác truyền thông, báo chí. Là Thủ trưởng cơ quan Tập đoàn, chỉ đạo công tác nội vụ, kinh phí hoạt động của cơ quan Tập đoàn. Ngoài ra, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Biên còn có nhiệm vụ giúp Tổng Giám đốc quản lý các quỹ: Quỹ đầu tư phát triển, Quỹ hỗ trợ, sắp xếp doanh nghiệp, Quỹ đổi mới cơ cấu lao động, Quỹ đào tạo, y tế, Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi, Quỹ tiền lương dự phòng, Quỹ thưởng người quản lý Tập đoàn. Trực tiếp phụ trách các Ban: VP, TCNS, KH, QT, PC, VTM, KDT, KSNB (phần kiểm toán), TB (tổng hợp công tác thanh tra). Phụ trách chung các Ban: KT, TC.
  2. Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Ngọc Cơ:Là Phó Tổng Giám đốc phụ trách điều hành sản xuất than và công tác bảo vệ. Trực tiếp quản lý và chỉ đạo các công tác: điều hành sản xuất than; tổng hợp công tác bảo vệ trong Tập đoàn; chỉ đạo giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trong Tập đoàn. Phụ trách các Ban: SXT, TB, KDT (phần chuẩn bị chân hàng).
  3. Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Anh Tuấn:Là Phó Tổng Giám đốc phụ trách công nghiệp khoáng sản, luyện kim, điện lực, hoá chất, vật liệu nổ công nghiệp, vật liệu xây dựng và quản trị tài nguyên. Trực tiếp quản lý và chỉ đạo các công tác: công nghiệp khoáng sản, luyện kim, điện lực, hoá chất, vật liệu nổ công nghiệp, vật liệu xây dựng ở trong nước và nước ngoài; công tác quản trị tài nguyên; chỉ tiêu công nghệ, định mức kỹ thuật, đơn giá, công tác nghiệm thu trong hoạt động thăm dò, khảo sát; tiêu thụ các sản phẩm khoáng sản. Giúp Tổng Giám đốc trong công tác quy hoạch tổng thể, phân chia, điều chỉnh ranh giới tài nguyên. Giúp Tổng giám đốc quản lý Quỹ thăm dò than – khoáng sản. Phụ trách các Ban: KSH, ĐL, TN, VTM (lĩnh vực tiêu thụ khoáng sản).
  4. Phó Tổng Giám đốc Khuất Mạnh Thắng:Là Phó Tổng Giám đốc phụ trách tổng hợp công tác đầu tư, trực tiếp phụ trách đầu tư phát triển các dự án mỏ than và kết cấu hạ tầng; lĩnh vực khoa học công nghệ, chiến lược phát triển. Trực tiếp quản lý và chỉ đạo các công tác: giúp Tổng Giám đốc chỉ đạo tổ chức thực hiện Quy hoạch phát triển ngành Than theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ; quản lý tổng hợp công tác đầu tư, bao gồm kế hoạch đầu tư, quản lý đấu thầu, quản lý giám sát đầu tư và đấu thầu trong Tập đoàn; phát triển các dự án đầu tư xây dựng mỏ than, bao gồm công tác điều độ dự án, công tác tư vấn đầu tư, thiết kế, định mức, đơn giá xây dựng cơ bản chuyên ngành xây dựng mỏ hầm lò, lộ thiên và cơ giới hoá trong khai thác mỏ hầm lò; phát triển các dự án kết cấu hạ tầng, bất động sản ngoài khu vực Quảng Ninh; quản lý công tác khoa học và công nghệ, chiến lược phát triển; phối hợp với Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Anh Tuấn chỉ đạo công tác quy hoạch, phân chia, điều chỉnh ranh giới tài nguyên; giúp Tổng Giám đốc quản lý Quỹ Khoa học công nghệ. Phụ trách các Ban: ĐT, KCL, KCM (phần xây dựng mỏ).
  5. Phó Tổng Giám đốc Vũ Anh Tuấn:Là Bí thư Đảng uỷ Than Quảng Ninh, đồng thời được Tổng Giám đốc phân công chỉ đạo công tác môi trường, công tác thi đua, công tác xã hội, quan hệ cộng đồng, văn hoá, thể thao, công tác quân sự, công nghiệp cơ khí. Là Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự Tập đoàn và Phó Giám đốc Trung tâm Điều hành sản xuất than tại Quảng Ninh. Trực tiếp quản lý và chỉ đạo các công tác: quản lý tổng hợp công tác môi trường của Tập đoàn; tổng hợp công tác phòng chống thiên tai trong Tập đoàn; thi đua, quan hệ với cộng đồng và công tác xã hội, văn hoá, thể thao, xây dựng nhà truyền thống; quân sự, động viên công nghiệp, dân quân tự vệ; là Phó chủ tịch thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng, Chủ tịch Hội đồng CLB văn hoá thể thao, Trưởng ban Vì sự tiến bộ phụ nữ; giúp Tổng Giám đốc quản lý Quỹ môi trường than – khoáng sản; chỉ đạo hoạt động công nghiệp cơ khí của Tập đoàn; phát triển các dự án đường sắt, băng tải, đường dây và trạm điện; quy hoạch đất đai và các dự án kết cấu hạ tầng, bất động sản tại Quảng Ninh (trừ các công trình kết cấu hạ tầng thuộc dự án đầu tư mỏ than và các công trình kết cấu hạ tầng khác do Phó Tổng Giám đốc Khuất Mạnh Thắng phụ trách); trực tiếp chỉ đạo dự án đầu tư cảng tổng hợp Cẩm Phả và công tác nhận thầu thi công dự án lấn biển làm đường từ thành phố Hạ Long đi thành phố Cẩm Phả. Phụ trách các Ban: MT, VP (lĩnh vực văn hoá, thể thao), TCNS (lĩnh vực thi đua và công tác xã hội), TB (lĩnh vực quân sự), CV (lĩnh vực cơ khí), ĐT (phần kết cấu hạ tầng, đất đai tại Quảng Ninh).
  6. Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đình Thịnh:Là Phó Tổng Giám đốc phụ trách quản lý kỹ thuật và công nghệ trong sản xuất than (trừ than đồng bằng sông Hồng), công tác an toàn – vệ sinh lao động. Là Phó Giám đốc Trung tâm điều hành sản xuất than tại Quảng Ninh. Trực tiếp quản lý và chỉ đạo các công tác: quản lý, chỉ đạo công tác kỹ thuật, công nghệ trong quá trình sản xuất than hầm lò và lộ thiên; tổng hợp công tác an toàn và vệ sinh lao động trong Tập đoàn; tổng hợp công tác tìm kiếm cứu nạn trong Tập đoàn; giúp Tổng Giám đốc quản lý Quỹ cấp cứu mỏ tập trung; phát triển các dự án đầu tư xây dựng nhà máy tuyển than. Phụ trách các Ban: KCM, AT, CV.
  7. Kế toán trưởng Lê Quang Dũng:Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Kế toán trưởng Tập đoàn theo quy định của pháp luật, theo Điều lệ và các quy chế quản lý của Tập đoàn. Trực tiếp chỉ đạo nghiệp vụ và quản lý Ban KT và Ban TC.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 15/8/2016 và thay thế các quyết định về việc phân công nhiệm vụ hoặc điều chỉnh, bổ sung phân công nhiệm vụ các thành viên trong Ban Lãnh đạo đều hành Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam đã ban hành trước đây.

 

Bài trướcNhật Bản – TKV: Hợp tác & Phát triển
Bài tiếp theoKhánh thành tượng đài đồng chí Vũ Văn Hiếu, Bí thư Đặc khu ủy đầu tiên của Khu mỏ Quảng Ninh