khẳng định vai trò hạt nhân lãnh đạo trong hệ thống chính trị

 

Tròn 10 năm (25/5/2007 – 25/5/2017) xây dựng và trưởng thành, qua 2 kỳ đại hội, Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam luôn bám sát chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, tình hình thực tiễn của thị trường để đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, khẳng định vai trò hạt nhân chính trị lãnh đạo Tập đoàn thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

 

Thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị

Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 85-QĐ/ĐUK ngày 25/5/2007 của Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương. Khi mới thành lập, Đảng bộ Tập đoàn có 11 chi, đảng bộ và trên 2.300 đảng viên được tách ra từ Đảng bộ Than Quảng Ninh, bao gồm Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn và một số Đảng bộ công ty là chi nhánh trực thuộc Tập đoàn. Đến nay Đảng bộ Tập đoàn có 28 chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc với gần 5.200 đảng viên.

Mười năm qua, Đảng bộ Tập đoàn luôn quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ, các Bộ, Ngành Trung ương, phát huy tinh thần chủ động, tích cực, sâu sát và sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao. Đảng bộ Tập đoàn đã từng bước kiện toàn, sắp xếp lại tổ chức, bộ máy, đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng và hiệu quả của đội ngũ cán bộ, đảng viên, tăng cường và duy trì tốt mối quan hệ công tác với các Đảng bộ địa phương nơi có hoạt động SXKD của Tập đoàn trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng. Bên cạnh đó, Đảng bộ Tập đoàn luôn bám sát thị trường để điều hành linh hoạt các hoạt động sản xuất kinh doanh tạo ra chuỗi các giá trị gia tăng; từng bước hoàn thiện các quy chế quản lý điều hành trên các lĩnh vực công tác, đầu tư áp dụng công nghệ hiện đại, năng lực sản xuất được nâng cao, đời sống cán bộ, CNVC và người lao động không ngừng được cải thiện. Tập đoàn đã từng bước đầu tư mở rộng, nâng cao công suất các mỏ hiện có, các mỏ mới và các lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính để tạo đủ năng lực phát triển qua đó góp phần quan trọng trong đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế đất nước, đảm bảo an sinh xã hội. Nếu như năm 2007 sản lượng than khai thác đạt 43,1 triệu tấn, tiêu thụ than đạt 41,7 triệu tấn thì đến 2012 sản lượng than khai thác đã đạt 48,28 triệu tấn, tăng 20% so với 2007, tiêu thụ than đạt 44,7 triệu tấn, tăng 7% so với năm 2007. Trong giai đoạn 2012 – 2017 mặc dù nhu cầu than trong nước tăng lên nhưng do các chính sách thuế, phí và công tác quản lý thị trường tiêu thụ than còn có những bất cập do vậy Tập đoàn đã phải điều chỉnh sản xuất phù hợp với diễn biến của thị trường, theo đó năm 2016 sản lượng than khai thác đạt 34,5 triệu tấn, tiêu thụ than đạt 35 triệu tấn (trong đó: trong nước 34,7 triệu tấn, bằng 198% so với 2007; xuất khẩu 0,7 triệu tấn, giảm 24 triệu tấn tương ứng giảm 98% so với 2007). Tính chung trong giai đoạn 2007 – 2016, tổng sản lượng khai thác than đạt 421,49 triệu tấn, tiêu thụ 392,2 triệu tấn. Đối với lĩnh vực khoáng sản, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Tập đoàn đã phát triển ngành công nghiệp khoáng sản theo hướng tăng cường chế biến sâu, tạo ra bước đột phá mạnh mẽ, nâng cao giá trị gia tăng và hiệu quả kinh tế. Thay vì chủ yếu khai thác, sản xuất và xuất khẩu quặng tinh, hơn nửa thập niên trở lại đây, Tập đoàn đã đầu tư một loạt nhà máy chế biến kim loại màu bao gồm: đồng, chì, kẽm, alumin và đang đầu tư các dự án mới sản xuất gang thép, cromit và các kim loại khác.Trên nền công nghiệp than – khoáng sản, Tập đoàn đã phát triển thành công các lĩnh vực nhiệt điện, thủy điện; vật liệu nổ công nghiệp, cơ khí, vật liệu xây dựng và nhiều lĩnh vực khác. Trong vòng gần 10 năm trở lại đây, tổng doanh thu của toàn Tập đoàn đã tăng từ 38,404 nghìn tỷ đồng năm 2007 lên 101,5 nghìn tỷ đồng năm 2016. Tập đoàn SXKD có lãi, bảo toàn, phát triển vốn Nhà nước, tăng cường năng lực tài chính, đảm bảo an toàn và khả năng thanh toán của Tập đoàn. Liên tục từ năm 2007 đến 2016, lợi nhuận trước thuế và tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn chủ sở hữu của Tập đoàn luôn đạt từ 8,2-27,5%. Riêng hai năm gần đây, do ảnh hưởng của suy giảm kinh tế thế giới, trong nước và ảnh hưởng của mưa lũ nên chỉ số này có hạ xuống nhưng vẫn đạt lợi nhuận từ 850 đến trên 1.000 tỷ đồng/năm. Nộp ngân sách Nhà nước bình quân 12,42 ngàn tỷ đồng/năm. Bên cạnh đó, Tập đoàn đã tích cực thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp theo chỉ đạo của Đảng và Nhà nước. Tập đoàn đã hoàn thành việc thực hiện Quyết định 314-QĐ/TTg ngày 07/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tái cơ cấu TKV giai đoạn 2012-2015, trong đó tập trung vào nâng cao năng lực sản xuất của 4 lĩnh vực SXKD chủ yếu là than – khoáng sản, điện lực, vật liệu nổ công nghiệp. Đối với các lĩnh vực SXKD khác như cơ khí, thương mại, dịch vụ, đã phân loại và có lộ trình tái cơ cấu, theo đó đã thoái một phần hoặc thoái hết vốn, đẩy mạnh CPH mà Tập đoàn nắm giữ dưới mức chi phối để tập trung vào các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi.

Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh

Để hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, trong 10 năm qua, Đảng uỷ Tập đoàn đã tập trung xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện nhiều nghị quyết quan trọng, kịp thời và phù hợp với tình hình thực tế, qua đó đã tạo ra những bước chuyển biến căn bản trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; nâng cao chất lượng công tác lãnh chỉ đạo; xây dựng Đảng và các tổ chức đoàn thể trong sạch, vững mạnh… Các nghị quyết đã thực sự đi vào cuộc sống, góp phần đưa ngành Than – Khoáng sản phát triển mạnh mẽ như ngày hôm nay. Ngoài ra, để khắc phục những bất cập về mô hình tổ chức Đảng trong Tập đoàn, tạo sự đồng thuận cao trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng, Đảng ủy Tập đoàn đã xây dựng quy chế phối hợp với các tỉnh ủy, thành ủy trong cả nước nơi có đơn vị sản xuất kinh doanh của Tập đoàn, Đảng ủy Than Quảng Ninh và Đảng ủy Khối Công nghiệp Hà Nội để phối hợp lãnh đạo.Trong công tác lãnh đạo xây dựng đảng và các đoàn thể quần chúng, Đảng bộ đã tổ chức học tập, quán triệt và triển khai chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, XI, XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối DNTW, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn, xây dựng chương trình hành động thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương Đảng, Chính phủ. Đảng bộ đã triển khai sâu rộng và hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, tạo sự lan tỏa về tấm gương đạo đức của Bác trong mỗi cán bộ, đảng viên, từ đó tạo sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ, chung sức đồng lòng, khắc phục khó khăn, vươn lên để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Sáu nhiệm vụ trọng tâm

Chặng đường phía trước đang mở ra cho Tập đoàn nhiều thời cơ thuận lợi, tuy nhiên cũng không ít khó khăn, thách thức. Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ II, trong thời gian tới Đảng bộ Tập đoàn tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những yếu kém, tồn tại, tập trung lãnh đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Một là: Lãnh đạo thực hiện thắng lợi Đề án tái cơ cấu TKV giai đoạn 2016 – 2020. Đồng thời lãnh đạo kiện toàn mô hình hệ thống chính trị ở các đơn vị sau tái cơ cấu. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng, giữ vững và phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng bộ Tập đoàn trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác cán bộ, tổ chức xây dựng đảng. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng trong doanh nghiệp, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện.

Hai là: Tăng cường lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ SXKD, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị hàng năm và kế hoạch 5 năm 2016 – 2020 với mục tiêu đảm bảo cung cấp đủ than cho các hộ tiêu thụ trong nước mà TKV đã ký cam kết. Chỉ đạo quyết liệt công tác an toàn vệ sinh lao động, công tác môi trường, đảm bảo tiến độ các dự án trọng điểm.

Ba là: Triển khai đồng bộ 6 chương trình trọng tâm đã nêu trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Tăng cường lãnh đạo triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Đảng bộ cấp trên và những định hướng lớn về chủ trương phát triển Tập đoàn để tạo sự đồng thuận trong thực hiện nhiệm vụ.

Bốn là: Làm tốt công tác xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất đạo đức, có năng lực đáp ứng sự nghiệp phát triển của Tập đoàn, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược.

Năm là: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát của đảng đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác cán bộ, giữ vững kỷ cương trong điều hành của Tập đoàn. Tiếp tục làm tốt công tác dân vận, đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng văn hóa doanh nghiệp và văn hóa TKV, xây dựng và quảng bá thương hiệu TKV, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh và giá trị doanh nghiệp của Tập đoàn và các công ty thành viên.  

Sáu là: Tiếp tục kiến nghị với Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, cấp ủy và chính quyền các địa phương trong việc tạo điều kiện tháo gỡ những khó khăn vướng mắc về cơ chế, chính sách để Tập đoàn thực hiện có hiệu quả chiến lược phát triển bền vững ngành Than – Khoáng sản theo kế hoạch 2010 – 2016 đã được Chính phủ phê duyệt.

Mười năm qua là chặng một đường gian khó nhưng vẻ vang và rất đỗi tự hào, đánh dấu sự trưởng thành, phát triển của Đảng bộ Tập đoàn trước những trọng trách mà Đảng và Nhà nước giao phó. Kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Đảng bộ Tập đoàn (25/5/2007 – 25/5/2017), cán bộ, đảng viên, CNVC – NLĐ Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam tự hào trước những thành tựu đạt được, phát huy truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ II, xây dựng Tập đoàn phát triển, giữ vững vai trò Tập đoàn kinh tế hàng đầu của đất nước, một trong ba trụ cột đảm bảo an ninh năng lượng Quốc gia, góp phần xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Bài trướcTổng Giám đốc Đặng Thanh Hải: “Thợ mỏ – nhân tố quan trọng quyết định sự phát triển bền vững của Tập đoàn và đảm bảo an ninh năng lượng Quốc gia”
Bài tiếp theoHội nghị lần thứ XI (Khóa IV) – BCH Công đoàn TKV