Giải trình chênh lệch 10% lợi nhuận sau thuê BCTC quý 3 năm 2023

CV giải trình chênh lệch 10% LNST-signed

Bài trướcThông báo kết quả lựa chọn: Sửa chữa tường kè mái taluy khu vực cửa giếng chính +110 GVD
Bài tiếp theoBáo cáo tài chính quý 3 năm 2023