Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

xem và tải file tại “867.2016.tb-tvd.pdf”